(Waar in deze overeenkomst wordt gesproken van “boot” dient tevens verstaan te worden “boten”).

A. Aangaan overeenkomst
 1. De gebruiksovereenkomst komt tot stand door:
  a. de digitale boeking/reservering door gebruiker via de website www.gastroeien.nl
  b. de ontvangst van de gebruiksvergoeding op de bankrekening van Roeivereniging ’t Diep.
 2. Indien de betaling niet binnen 1 week na de boeking/reservering is ontvangen vervalt de reservering en daarmee het recht op gebruik van een boot.
 3. De gebruiksovereenkomst heeft betrekking op de boot van het type dat via de digitale boeking/reservering is gekozen gedurende de aangegeven gebruiksperiode. Indien niet anders wordt aangegeven loopt de gebruiksperiode van 09.00 uur op de eerste gebruiksdag tot en met 18.00 uur op de laatste gebruiksdag.

B. Verplichtingen van de uitlener (Roeivereniging ’t Diep)
 1. Uitlener is verplicht de boot met inachtneming van het volgende ter beschikking te stellen:
 2. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in de overeenkomst.
 3. In goede staat, schoon en compleet met inventaris en toebehoren (roeiriemen, pikhaak, peddel, landvast met wormpen, hoosvat met spons en een route-atlas).
 4. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de boot, de inventaris en toebehoren.
 5. Met WA-Casco-verzekering.

C. Verplichtingen van de gebruiker
Gebruiker is verplicht:
 1. De verschuldigde gebruiksvergoeding, respectievelijk de annuleringskosten te voldoen, ook al wordt van de boot geen of slechts gedurende een deel van de gebruiksperiode gebruik gemaakt.
 2. Te beschikken over het roeidiploma voor het type boot dat wordt gebruikt.
 3. Te beschikken over voldoende roei-ervaring.
 4. De boot te gebruiken als een zorgvuldig roeier en daarbij te handelen naar de eisen van goed zeemanschap.
 5. De instructies van uitlener op te volgen.
 6. De boot niet aan anderen in gebruik te geven, tenzij het betreft roeiers die hem vergezellen en die over voldoende kwalificaties en ervaring beschikken.
 7. De boot voor vertrek te controleren op eventuele schade of gebreken en deze direct te melden aan de uitlener.
 8. De boot tijdig (d.w.z. op het afgesproken tijdstip) en in dezelfde staat als bij aanvang van de gebruiksperiode in te leveren bij uitlener.
 9. Eventuele schade direct te melden bij uitlener.

D. Annulering door gebruiker
 1. Annuleren geschiedt schriftelijk via het e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Bij annulering is gebruiker € 10,-- administratiekosten verschuldigd. Wanneer de annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de gebruiksperiode plaatsvindt is € 25,-- verschuldigd. Ingeval geannuleerd wordt op of na de dag van de aanvangsperiode is de totale gebruiksvergoeding verschuldigd.
 2. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing bij opschorting of wijziging.

E. Niet nakoming
 1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na dan heeft de ander het recht de gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is,
 2. Bij ontbinding, respectievelijk gedeeltelijke ontbinding, wegens een tekortkoming van uitlener, restitueert uitlener de eventueel betaalde gebruiksvergoeding en borgsom in verhouding tot der aard van de ontbinding.
 3. Brengt gebruiker de boot later terug dan overeengekomen, dan heeft uitlener recht op evenredige vermeerdering van de gebruikersvergoeding en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de gebruiksperiode.

F. Kosten tijdens gebruik
 1. De kosten die verband houden met het gebruik van de boot (o.a. haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden komen gedurende de gebruiksperiode voor rekening van gebruiker.
 2. De noodzakelijk kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens defecten komen voor rekening van uitlener. In dergelijke situaties dient gebruiker direct contact op te nemen met uitlener. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Indien mogelijk neemt gebruiker vervangen onderdelen mee voor de uitlener.

G. Schade
 1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van de boot, inventaris en toebehoren treedt gebruiker direct in overleg met uitlener. Gebruiker houdt zich aan de instructies van uitlener.
 2. Gebruiker is aansprakelijk voor tijdens de gebruiksperiode ontstane schade en alle daarmee verband houdende kosten, tenzij de schade wordt gedekt door de WA Cascoverzekering van uitlener. Het door gebruiker te betalen eigen risico bedraagt € 150,-- per gebeurtenis. Riemen vallen buiten de verzekering.
 3. Indien kosten voor eigen risico in rekening worden gebracht is gebruiker gehouden deze binnen 14 dagen na datum van kennisgeving te vergoeden.

H. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Vastgesteld door bet bestuur van Roeivereniging ’t Diep d.d. 12 juli 2018.© 2015 www.tdiep.nl. All rights reserved